preskoči na sadržaj

Tehnička škola Kutina

Login
Kutina sada

                                     

3D tvornica budućnosti

 

na društvenoj mreži facebook:

  

 

Kalendar
« Siječanj 2019 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Prikazani događaji

Popravni 2017. godine
Korisni linkovi
Lista linkova je prazna
 

                               

                                 Nastavnik biologije:

                                 Dalibor Sumpor, biol. prof. ment.   

                                  dalibor.sumpor@gmail.com

                   


Naziv nastavnog predmeta: MIKROBIOLOGIJA (izborni predmet)

  Cilj predmeta:

       U predmetu Mikrobiologija učenici će: 

 - primijeniti teorijska i stručna znanja iz područja citologije,  

  fiziologije, ekologije, botanike i opće mikrobiologije

 - provoditi uobičajene mikrobiološke analize

  Opis predmeta:

 Učenici će imati priliku iz ''prve ruke'' tijekom vježbi iz   mikrobiologije proučavati i istraživati svijet mikroorganizama. Upoznati će osnovne laboratorijske postupke koji se primjenjuju pri uzgoju i identifikaciji mikroorganizama (bakterija, gljivica), istraživati će osjetljivost mikroorganizama na antimikrobna sredstva i tehnike sterilizacije.  Pri tome će se učenik uvježbavat brzini, urednosti i preciznosti u mikrobiološkim postupcima i metodama rada.

 

Naziv nastavnog predmeta: TOKSIKOLOGIJA (izborni predmet)

  Cilj predmeta:

U predmetu Toksikologija učenici će proširiti teorijska i stručna znanja o onečišćivačima u okolišu i posljedicama njihove prisutnosti za živa bića i ostale ustrojstvene razine biosfere.

  Opis predmeta:

U sklopu predmeta učenici se susreću s metodama i postupcima analize otrova, skupljanja i transporta otrova, skladištenjem otrova, zakonskom regulativom, te osnovama toksikokinetike. 

 
Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja u nastavnom predmetu Mikrobiologija i Toksikologija:

Korištenje različitih sastavnica i metoda u praćenju i ocjenjivanju učeničkog napretka, odraz je cjelovitosti pristupa u vrjednovanju njihovih postignuća. Sastavnice koje se koriste, način praćenja i način izvođenja pojedinih ocjena, te izvođenja zaključne ocjene su transparentni i učenicima objašnjeni već na početku nastavne godine. Vrjednovanje i ocjenjivanje učenika maksimalno se integrira u nastavni proces i provodi kontinuirano tijekom različitih nastavnih aktivnosti, a ishodi učenja vrjednuju se u komunikaciji sa svakim pojedinim učenikom.

Praćenje učeničkih postignuća odvija se kroz sastavnice:

Usvojenost nastavnih sadržaja (UNS) obuhvaća postignuća u kognitivnoj ili spoznajnoj domeni razvoja. U sklopu te sastavnice vrjednuje se poznavanje temeljnih pojmova i stručnog nazivlja, razumijevanje pojava i procesa u živom svijetu, objašnjavanje međuodnosa i uzročno-posljedičnih veza u živome svijetu, te kompleksne međuovisnosti žive i nežive prirode.

Primjena znanja (PZ) podrazumijeva primjenu usvojenih bioloških zakonitosti i teorija na primjerima iz okruženja, tumačenje novih (vlastitih) primjera i rješavanje problema. U ovoj se sastavnici ocjenjuje učenikova sposobnost i vještina prikazivanja dostupnih podataka o nekoj pojavi ili procesu na znanstveni način te razvrstavanja u glavne kategorije, raspravljanja problema (pojave) s različitih motrišta, smislenog raščlanjivanja problema (tabelarni prikaz, grafikon) i prikazivanja međuodnosa. U sklopu ove sastavnice ocijenjuje se i praktična primjena teoretskog znanja (vježbe).

Samostalni rad (SR) je sastavnica praćenja individualnih uradaka pa se ovdje vrjednuju učenikove aktivnosti tijekom nastavnog procesa i domaći uradci, samostalni praktični radovi, prikazi istraživanja, prikazi zaključaka rasprava, portfolio (DNEVNIK u n. predmetu Mikrobiologija). Prilikom vrjednovanja grupnog uratka u ovoj se sastavnici može ocijeniti učenikov individualni doprinos radu grupe. Napomena: Ova sastavnica se ne primjenjuje u n. predmetu Toksikologija. 

Afektivno područje učeničkog razvoja, iskazano kroz Odnos učenika prema radu u pravilu se prati bilješkama o radu i napredovanju učenika  i ocjenjuje se opisno. Ta se ocjena također uzima u obzir pri konačnom zaključivanju ocjene.

MIKROBIOLOGIJA

 

ili

 

TOKSIKOLOGIJA

 

 

Bilješke o radu i napredovanju učenika

 

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

 

 

UNS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocjena:

Opis postignuća:

dovoljan (2)

Učenik prepoznaje većinu osnovnih pojmove, povezuje međusobno nove i nove s već usvojenim pojmovima uz pomoć nastavnika, navodi samo poznate primjere, nabraja faze nekog procesa, ali ne može samostalno opisati složenije procese i izvesti zaključke

dobar (3)

Učenik poznaje i definira većinu osnovnih pojmova, samostalno povezuje većinu novih pojmova međusobno i s već poznatim pojmovima, uz pomoć nastavnika može opisati tijek različitih procesa, objasniti neke faze procesa, dati slične nove primjere

vrlo dobar (4)

Učenik primjenjuje većinu novih pojmova i razumije vezu između novih i već poznatih pojmova, samostalno navodi nove primjere, uglavnom samostalno opisuje tijek nekog procesa i uz malu pomoć nastavnika može objasniti sve faze nekog procesa, samostalno rješava jednostavne, a uz pomoć nastavnika složenije probleme

odličan (5)

Učenik primjenjuje sve nove pojmove, analizira ih, povezuje i samostalno koristi, samostalno opisuje i objašnjava različite procese, samostalno navodi primjere, samostalno rješava i zahtjevnije probleme

Usmeno provjeranje i ocjenjivanje uspjeha učenika

(NN 112/2010 Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi, članak 7.):

Usmeno provjeravanje i ocjenjivanje učenikova znanja provodi se sustavno, u pravilu na svakom nastavnom satu, bez obveze najave. Učenik se tijekom polugodišta ocjenjuje u svim elementima predviđenima za usmeno ocjenjivanje najmanje dva puta. Učenik ima pravo samostalno tražiti usmenu provjeru usvojenosti nastavnih sadržaja ili se, u pravilu, jednom u polugodištu ispričati. 

Učeniku se u nastavi mikrobiologije ili toksikologije postavljaju 5 jednakovrijednih pitanja u maksimalnom trajanju od 10 minuta.                                                                                                                          


Pisano provjeravanje i ocjenjivanje uspjeha učenika

(NN 112/2010 Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi, članak 6., 8., 9., 10.):

Tijekom nastavne godine predviđene su tri pisane zadaće (jedna u prvom i dvije u drugom polugodištu). Zadaće se pišu kako je navedeno u Operativnom/Izvedbenom planu za tekuću nastavnu godinu i obvezno najavljuju učenicima tjedan dana ranije

Za pismene zadaće vrijedi sljedeća bodovna skalu u postotcima:

postotci riješenosti ispita:

ocjena:

0,00 - 24,99 %

nedovoljan (1)

25,00 - 47,99 %

dovoljan (2)

48,00 - 69,99 %

dobar (3)

70,00 - 84,99 %

vrlo dobar (4)

85,00 - 100,00 %

odličan (5)

Mjerila ocjenjivanja za Samostalni rad:

Ocjena:

Opis postignuća:

dovoljan (2)

Učenik rijetko izrađuje domaću zadaću, nepotpuno i s greškama, na nastavi se čini nezainteresiran, uglavnom se ne uključuje u rasprave, kasni s izradom samostalnog/praktičnog rada. 

dobar (3)

Učenik uglavnom izrađuje domaće zadaće, ali su često nepotpune ili s greškama, na nastavi se čini nedovoljno zainteresiran, ali se ponekad uključi u raspravu, samostalne/praktične radove izrađuje na vrijeme, ali površno. 

vrlo dobar (4)

Učenik redovito izrađuje domaće zadaće, trudi se i rijetko griješi, na nastavi je zainteresiran, uključuje se u rasprave, komentira i postavlja pitanja, samostalne/praktične radove izrađuje korektno, na vrijeme, pregledno i točno, te se uočava uloženi trud.

odličan (5)

Učenik redovito izrađuje domaće zadaće, izrazito se trudi i vrlo rijetko griješi, na nastavi je zainteresiran, uključuje se u rasprave, komentira i postavlja pitanja, uglavnom točno odgovara na nastavnikova pitanja, samostalne/praktične radove izrađuje korektno, na vrijeme, pregledno i točno, uočava se kreativnost. 

           

                          

 Konačna zaključna ocjena izvodi se na temelju ocjena ostvarenih u sastavnicama usvojenost sadržaja i primjena znanja kojima su pridodane ocjene iz sastavnice praktičan rad. 


Školska godina 2015./2016.: 

 

KEMIJSKI TEHNIČAR (RAZREDNI ODJEL 4.D)

Naziv nastavnog predmeta: MIKROBIOLOGIJA

Godišnji fond sati: 70

Tjedni broj sati: 2 (blok sat)

 Kroz ovaj predmet polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. Identificirati vrstu mikrobioloških analiza

2. Odabrati potreban pribor, opremu i reagense za provedbu mikrobiološke analize

3. Primijeniti upute za mikrobiološke analize

4. Predvidjeti osobna zaštitna sredstva za rad u skladu s mikrobiološkim zahtjevima

5. Provesti postupak mikrobiološke analize

6. Primijeniti načelo sljedivosti

7. Provesti odgovarajuće mjere kada standardi kvalitete nisu postignuti

8. Objasniti građu i ulogu pojedinih dijelova stanice bakterije

9. Opisati morfološku, metaboličku i fiziološku raznolikost bakterija

10. Navesti uzroke individualne i grupne raznolikosti bakterija

11. Opisati primjere korisne uloge i primjene prokariota u biosferi i u životu čovjeka

12. Objasniti utjecaj ekoloških čimbenika na opstanak bakterija u biosferi

13. Istražiti raznolikost građe i načina života kvasaca i plijesni

14. Opisati primjere korisne uloge i primjene kvasaca i plijesni u biosferi i u životu čovjeka

 

VAŽNO!

 

Pojedini učenik dužan je na svim nastavnim satovima Mikrobiologije imati:
- radni portfolio za teorijski dio i vježbe (pdf. prilog u sklopu stranice)
- pribor za pisanje
  (drvene bojice, vodootporni pisač, ravnalo, džepno računalo)
- čistu kutu i PVC vrećicu za odlaganje kute nakon vježbe
- jednokratne sterilne PVC rukavice
- kuhinjsku krpu i papirnate maramice/ papirnati ručnik
- antispetik i hanzaplaste
- osobni pribor za mikroskopiranje
  (iglica, škarice, pinceta, žileti, kapaljka, vata)
 
    

Svaki učenik na prvom nastavnom satu osobno potpisuje da je upoznat sa:

- pravilima ponašanja u mikrobiološkom laboratoriju,

- sigurnosnim mjerama u mikrobiološkom radu,

- zbrinjavanju upotrijebljenog mikrobiološkog materijala, 

- prvoj pomoći kod nezgoda u mikrobiološkom radu, te

- da nema zdravstvenih implikacija koje bi utjecale na prisustvovanje vježbama (ozbiljniji problemi kožnih infekcija i dišnog sustava). 


KEMIJSKI TEHNIČAR (RAZREDNI ODJEL 4. D)

Naziv nastavnog predmeta: TOKSIKOLOGIJA

Godišnji fond sati: 70

Tjedni fond sati: 70 (blok sat)

Kroz ovaj predmet polaznik će steći sljedeće ishode učenja: 

1. Rastumačiti pojam i klasifikaciju onečišćivača

2. Protumačiti putove ulaska, širenja i zbivanja s onečišćivačima u okolišu

3. Ustanoviti odnos između veličine doze otrova, izloženosti otrovu i štetnog učinka otrova

4. Opisati vrste štetnih učinaka otrova

5. Analizirati međuodnos otrova i organizma

6. Navesti postupke sprječavanja apsorpcije otrova

7. Raspraviti o karakterističnim onečišćivačima današnjice i njihovog djelovanja na pojedine sastavnice ekosustava

8. Opisati načine utvrđivanja utjecaja onečišćivača na okoliš

9. Objasniti pojmove kemijski akcident i biološko onečišćenje 

10. Analizirati procjenu rizika od onečišćivača


SEMINARI, POSTERI I PPT U SKLOPU SAMOSTALNOG RADA

 

      

Učenici dobivaju na početku oba polugodišta individualne teme za seminar i PPT/ poster. Tijekom svakog polugodišta učenik je obezan izraditi ili seminar ili PPT/ poster (ako odabere prvo polugodište seminar, drugo polugodište izrađuje PPT ili poster i obrnuto za drugo polugodište). Sadržaj seminara, PPT/ postera odnosi se na proširivanje znanja vezanog uz nastavno gradivo tekuće školske godine. 

Učenik odabrani seminar mora predati u pisanom obliku do predviđenog roka u skladu sa pravilima pisanja seminarskih radova.  Učenik prezentira seminarski rad u sklopu odgovarajuće nastavne jedinice u trajanju do 10 min. Seminar će biti bodovan s maksimalnih 50 bodova. 

Zaduženi učenik dužan je poster predati tjedan dana prije datuma kojeg treba obilježiti ili za sat odgovarajuće nastavne jedinice. Poster treba biti napravljen prema propozicijama s kojima će učenici biti upoznati  i bit će bodovan s maksimalnih 50 bodova. Učenik prezentira poster u sklopu odgovarajuće nastavne jedinice u trajanju do 10 min.

Učenik odabranu PPT mora poslati na elektronsku poštu dalibor.sumpor@gmail.com do predviđenog roka u skladu sa pravilima izrade PPT. Učenik prezentira u sklopu odgovarajuće nastavne jedinice u trajanju do 10 min. PPT će biti bodovana s maksimalnih 50 bodova. 

DETALJNIJE UPUTE I MJERILA OCJENJIVANJA NALAZE SE U

            DOKUMENTIMA PRILOŽENIM U SKLOPU PREDMETA BIOLOGIJA 1. GODINA

            http://ss-tehnicka-kt.skole.hr/nastava/1god/biologija

 

VAŽNO

 

yesUčenik je dužan na svaki nastavi sat ponijeti:

bilježnicu/portfolio za nastavi predmet Toksikologija,

- pribor/materijal prema posebnim uputama     

 

 

preskoči na navigaciju